• Home
  • Oeko-Tex Standard 100

Oeko-Tex Standard 100

Certifikata OEKO-TEX është një certifikatë ndërkombëtare për produkte të tekstilit që garanton se produktet janë të sigurta për shëndetin dhe mjaftueshëm të miqësisë me mjedisin. Certifikimi OEKO-TEX është i njohur për standardet e larta të cilësisë dhe sigurisë që i zbaton në prodhimin e produkteve të tekstilit.

Certifikata OEKO-TEX ndahet në kategori të ndryshme të certifikimeve në varësi të përmbushjes së kritereve të caktuara.

Disa prej kategorive të certifikatave të zakonshme OEKO-TEX janë:
Standardi 100: Kjo certifikatë siguron se produktet janë të lira nga substancat dëmtuese për shëndetin dhe janë të sigurta për përdorim nga konsumatorët.

Ekotex Standart 1000: Ky standard është për fabrikat dhe pajisjet e prodhimit që sigurojnë që procesi i prodhimit të respektojë kriteret e cilësisë dhe mjedisit.

Step: Certifikata STEP (Sustainability Textile Production) përfshin standarde për prodhimin e produkteve të tekstilit në mënyrë të qëndrueshme dhe mjedisi miqësor.

Certifikata OEKO-TEX është e vlefshme për një periudhë të caktuar kohore dhe prodhuesit duhet të përditësojnë rregullisht certifikatat e tyre. Kjo certifikatë siguron se produktet janë testuar dhe vlerësuar në laboratorë të pavarur dhe janë në përputhje me standardet e caktuara për sigurinë dhe cilësinë e produktit.

Kur një produkt ka certifikatën OEKO-TEX, tregon se ai është prodhuar duke respektuar kriteret e sigurisë dhe mjedisit, dhe konsumatorët mund të kenë besim në cilësinë dhe sigurinë e produktit të tyre të tekstilit.