Terma dhe kushte

Është me kënaqësi të madhe që ju mirëpresim në faqen e internetit www.sleepindustry.eu (në tekstin e mëtejmë “Sajt”), dyqani zyrtar online i
Sleep Industry Sh.p.k.

Ne ju kërkojmë që të lexoni me kujdes termat dhe kushtet (në tekstin e mëtejshëm, “Termat dhe kushtet”) që rregullojnë marrëdhëniet midis Sleep Industry Sh.p.k. dhe çdo Përdoruesi në lidhje me përdorimin e Faqes, për të printuar një kopje ose për ta ruajtur atë në një vënd të qëndrueshëm dhe për ta mbajtur atë. Pa cënuar zbatimin e dispozitave ligjore të detyrueshme, marrëdhëniet midis Sleep Industry Sh.p.k. dhe Përdoruesve rregullohen nga Termat dhe Kushtet, të cilat konsiderohen të lexuara dhe të pranuara nga Përdoruesit. Përdoruesit këshillohen të mos përdorin sitin nëse nuk i pranojnë Termat dhe Kushtet.

Sleep Industry Sh.p.k. rezervon të drejtën të modifikojë periodikisht Termat dhe Kushtet duke publikuar një version të përditësuar në sajt. Përdorimi nga ana juaj i sajtit pas publikimit të modifikimeve do të përbëjë pranimin e të njëjtave.

IDENTITETI I KOMPANISË SHITËSE

Pronari dhe menaxheri i faqes është Sleep Industry Sh.p.k,

Produktet në sajt shiten nga Sleep Industry Sh.p.k. , me seli në Rruga Mikpritja Durrsake nr. 5 – 2007 Shkozet, Durres numër TVSH L72404504B, e regjistruar në regjistrin e kompanive pran QKB Shqiperi.

SAKTËSIA E PËRMBAJTJES

Sleep Industry Sh.p.k. bën përpjekje të arsyeshme për të siguruar që informacioni i publikuar të jetë i saktë dhe i përditësuar. Megjithatë, nuk është e mundur të garantohet mungesa totale e gabimeve në Faqe. Informacioni dhe dokumentet e publikuara, në fakt, mund të përmbajnë të dhëna të pasakta ose gabime tipografike. Në çdo rast, peshat, dimensionet dhe vëllimet e produkteve janë tregues; për më tepër, ndërkohë që bëhet çdo përpjekje e arsyeshme për të siguruar që ngjyrat e produkteve tona të shfaqen sa më saktë që të jetë e mundur, është e pamundur të jepet ndonjë garanci se ngjyrat që shihni në ekranin tuaj pasqyrojnë saktësisht ato të produkteve që po dorezohen.

Sleep Industry Sh.p.k. rezervon të drejtën të modifikojë, sipas gjykimit të tij, përmbajtjen e sitit dhe njoftimet ligjore, në çdo kohë, pa njoftim dhe pa publikuar dhe/ose dërguar ndonjë informacion në lidhje me këtë.

Qasja në Sajt dhe përdorimi i saj mund të jetë subjekt i ndërprerjeve, tërësisht ose pjesërisht; për më tepër, vetë faqja dhe serveri që e bën atë të disponueshëm mund të përmbajnë viruse ose elementë të tjerë të dëmshëm. Në çdo rast, Sleep Industry Sh.p.k. nuk është dhe nuk mund të mbahet përgjegjëse për çdo dëmtim të çfarëdo natyre të shkaktuar, drejtpërdrejt ose tërthorazi, nga qasja në Sajtit, nga pamundësia për të hyrë në të dhe nga përdorimi i saj.

ÇMIMET

Çmimi i shitjes së çdo produkti është ai i publikuar në Sajt në momentin që Përdoruesi dërgon porosinë përkatëse të blerjes. Ky çmim konfirmohet në e-mailin me të cilin Sleep Industry Sh.p.k. vërteton marrjen e porosisë së blerjes.

Të gjitha çmimet e publikuara janë në LEK dhe përfshijnë TVSH. Kostot e transportit nuk janë të përfshira; këto kosto tregohen kur hartohet urdhri i blerjes.

Nëse Sleep Industry Sh.p.k. zbulon një gabim të dukshëm në treguesin e çmimit të produkteve të porositura ose të kostove të transportit, Përdoruesi do të informohet sa më shpejt që të jetë e mundur dhe do t’i ofrohet opsioni për të konfirmuar porosinë me çmimin e duhur ose për të anuluar atë. Në rastin e fundit, Sleep Industry Sh.p.k. do të rimbursojë shumën e paguar brenda 30 ditëve nga marrja e komunikimit me të cilin Përdoruesi e informon atë për zgjedhjen e anulimit të porosisë.

BLERJET ONLINE: VENDOSJA E POROSIVE

Blerjet në sit mund të bëhen vetëm nga persona që kanë mbushur moshën 18 vjeç.

Pranimi i çdo porosie blerjeje varet nga disponueshmëria efektive e produktit përkatës. Në fakt, produktet e ofruara në sajt mund të mos jenë të disponueshme, ose të disponueshme në sasi të kufizuar.

Procedura e blerjes përbëhet nga hapat e mëposhtëm:
shtoni produktet e dëshiruara në shportën tuaj,
zgjidhni mënyrën e transportit,
vendosni adresën ku dëshironi të merrni produktin/et dhe shikoni kostot relative,
shkruani të dhënat e kërkuara për faturim,
do t’ju kërkohet të lexoni dhe pranoni me kujdes Termat dhe Kushtet,
zgjidhni një nga mënyrat e pagesës të treguara në sajt,
kontrolloni me kujdes, përpara se të vërtetoni porosinë, përzgjedhjen e bërë, çmimin total, duke përfshirë kostot e transportit, dhe çdo aspekt tjetër të kontratës;
paguani koston totale të produktit(ëve) të zgjedhur dhe dorëzoni porosinë e blerjes.

Pasi të përfundojë procedura e blerjes, menjëherë dërgohet një konfirmim i marrjes së porosisë së paraqitur nga Përdoruesi. Ky konfirmim dërgohet me e-mail në adresën e postës elektronike të treguar nga Përdoruesi dhe përmban të gjitha të dhënat në lidhje me porosinë (numrin e identifikimit, informacionin në lidhje me Përdoruesin, të dhënat e produkti/ve, çmimi total, mënyra e pagesës, kostot dhe koha e dorëzimit, informacioni në lidhje me të drejtën e tërheqjes) dhe referimi – nëpërmjet një lidhjeje në faqen përkatëse të faqes – te Termat dhe Kushtet e pranuara nga Përdoruesi.

PAGESA

Metodat e pranuara të pagesës tregohen në faqen e internetit në faqen specifike të dedikuar. Pagesat duhet të bëhen në Leke ose ne monedha te tjera duke kerkuar konfirmimin nga Sleep Industry Sh.p.k. , Sleep Industry Sh.p.k. ruan pronësinë e mallrave të shitura deri në marrjen e pagesës për mallrat dhe kostot e transportit, si dhe çdo interes të vonuar dhe/ose dëmshpërblim.

Pranimi i porosisë së blerjes dhe përfundimi i kontratës së shitjes
Kontrata e shitjes është lidhur me pranimin e urdhrit të blerjes nga Sleep Industry Sh.p.k.

Sleep Industry Sh.p.k. rezervon të drejtën të refuzojë një porosi, tërësisht ose pjesërisht, në rastet e mëposhtme:

nëse produkti nuk është i disponueshëm;
nëse detajet e pagesës të dhëna janë të pasakta ose të paverifikueshme;
nëse sistemi i sigurisë shënon një urdhër si të pazakontë ose potencialisht mashtrues;
nëse ka arsye për të besuar se personi që bën porosinë është nën moshën 18 vjeç;
nëse ka arsye për të besuar se personi që bën porosinë është një rishitës;
nëse nuk është e mundur të dorëzohet në adresën e dhënë;
në rast të forcës madhore.

KUFIZIMET E TRANSPORTIT – VENDI I DORËZIMIT

Adresat postare “c/o” dhe adresat ushtarake APO nuk lejohen.
Dërgesat bëhen nga e hëna në të premte, përveç ditëve të festave.
Produktet e shitura përmes faqes www.sleepindustry.eu dorëzohen në Shqiperi dhe me kerkese te vecante ne bashkepunim edhe jashte vendit.

DORËZIMI

Sleep Industry Sh.p.k. merr përsipër të bëjë gjithçka të arsyeshme të mundshme për të dorëzuar produktet brenda afateve të treguara në pranimet përkatëse të porosive. Këto afate janë treguese dhe Sleep Industry Sh.p.k. nuk merr përsipër asnjë përgjegjësi për respektimin e tyre. Në çdo rast, nëse nuk është e mundur të përmbushen këto afate, Sleep Industry Sh.p.k. do të informojë Përdoruesin brenda 30 ditëve nga marrja e porosisë përkatëse. Komunikimi i gabuar i një adrese është përgjegjësi e Përdoruesit dhe mund të përfshijë kosto shtesë të cilat do të rikuperohen nga Përdoruesi.

Të gjitha mallrat do të dërgohen nga Sleep Industry Sh.p.k. Nëse produkti nuk dorëzohet brenda kohës së treguar, kontaktoni në adresën e postës elektronike info@sleepindustry.eu duke treguar numrin e porosisë. Në rast të mosmarrjes së produktit brenda 30 ditëve nga data e pranimit të porosisë përkatëse, Përdoruesi ka mundësinë të tërhiqet nga kontrata, të marrë anulimin e së njëjtës porosi dhe rimbursimin e plotë të çmimit të paguar.

PRODUKTE ME DEFEKT OSE DËRGESA TË PASAKTA

Pas dorëzimit, Përdoruesit i kërkohet të kontrollojë që paketimi të mos jetë i dëmtuar dhe, nëse produkti është dëmtuar ose nuk përputhet me porosinë e dërguar, të mos pranojë dërgesën, duke shënuar qartë në shënimin e dorëzimit natyrën e dëmtimit dhe/ose gabimi.

Përdoruesi duhet të njoftojë Sleep Industry Sh.p.k. për problemin relativ brenda 24 orëve pas dorëzimit, duke dërguar një e-mail në info@sleepindustry.eu

Sleep Industry Sh.p.k. do të përballojë të gjitha kostot e transportit në lidhje me kthimin e produkteve të papranuara.

E DREJTA E TËRHEQJES

Konsumatori ka të drejtë të tërhiqet nga kontrata pa asnjë penalitet dhe pa specifikuar arsyen, brenda 10 (dhjetë) ditëve pune nga dorëzimi i produktit/eve. E drejta e tërheqjes nuk zbatohet për artikujt e personalizuar.

Integriteti thelbësor i produktit/produkteve që do të kthehen është një kusht thelbësor për ushtrimin e së drejtës së tërheqjes.

Për të ushtruar të drejtën e tërheqjes, Konsumatori duhet të respektojë procedurën e mëposhtme:

Hapi 1: dërgoni një komunikim me shkrim në selinë e Sleep Indusrty Sh.p.k., me letër rekomande me vërtetim marrjeje, duke treguar numrin e identifikimit të porosisë përkatëse dhe synimin për t’u tërhequr nga kontrata e shitjes. Në çdo rast, komunikimi mund të dërgohet, brenda të njëjtit afat, edhe me e-mail në adresën info@sleepindustry.eu, me kusht që të konfirmohet me letër rekomande me vërtetim pranimi brenda 48 (dyzet e tetë) orëve në vijim.

Hapi 2: Brenda 48 (dyzet e tetë) orëve nga marrja e komunikimit në lidhje me ushtrimin e të drejtës së tërheqjes, Sleep Industry do të komunikojë udhëzimet për kthimin e produkteve; në veçanti, Kompania do të dërgojë, me e-mail, një etiketë që përmban të gjitha të dhënat e nevojshme për të garantuar dërgesën e saktë (të dhënat e përdoruesit, adresa e dorëzimit, të dhënat e identifikimit të korrierit dhe numri i telefonit të të njëjtit korrier për të rregulluar mbledhjen e produktit nga Përdoruesi , etj.). Kostot e transportit në lidhje me kthimin e produkteve i ngarkohen Përdoruesit dhe do të komunikohen me e-mailin e lartpërmendur.

Hapi 3: Paketoni produktin (me paketim origjinal, etiketa autentike, aksesorë, udhëzime për përdorim dhe fletë garancie). Përdorimi i paketimit origjinal do të parandalojë çdo dëmtim gjatë transportit. Printoni etiketën e dërguar nga Sleep Industry dhe ngjiteni me shirit në paketim(a);

Hapi 4: Dërgoni produktin brenda 10 (dhjetë) ditëve pune nga marrja e udhëzimeve të kthimit (d.m.th. email-i me etiketën);

Hapi 5: Sleep Industry Sh.p.k. do të rimbursojë shumat e paguara nga Konsumatori brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga data në të cilën ka marrë komunikimin në lidhje me qëllimin për t’u tërhequr nga kontrata, përveç nëse mallrat i janë dorëzuar Transportuesit nga i njëjti Përdorues. të paplota ose të dëmtuara. Në këtë rast, Sleep Industry Sh.p.k. do të informojë menjëherë Konsumatorin për defektet e konstatuara në produkte dhe pamundësinë e pranimit të kthimit.

Procedura e lartpërmendur e tërheqjes zbatohet ekskluzivisht për blerjet e bëra përmes Faqes.

KUFIZIMI I PËRGJEGJËSISË

Me përjashtim të dispozitave të Kodit të Konsumatorit për mbrojtjen e konsumatorëve, Sleep Industry nuk merr përsipër asnjë përgjegjësi për çdo dëm që rrjedh nga përdorimi i sajtit, nga vështirësitë në aksesin në të ose përdorimin e funksioneve, përmbajtjeve ose lidhjeve në sajte të tjera, përveç në rasti i neglizhencës së rëndë ose sjelljes së keqe me dashje.

Për më tepër, Sleep Industry nuk merr asnjë përgjegjësi në lidhje me:
(a) çdo humbje e paparashikueshme nga palët kontraktuese në momentin e lidhjes së kontratës së shitjes dhe që lidhet me furnizimin e produkteve dhe shërbimeve përkatëse ose përdorimin e tyre;
(b) çdo humbje që nuk është për shkak të dështimit të Kompanisë;
(c) humbjet e biznesit.

Në çdo rast, përgjegjësia e Sleep Industry është e kufizuar dhe nuk mund të kalojë çmimin e blerjes së produkteve.

GARANCIA

Për kontratën zbatohen nenet të Kodit të Konsumatorit. Sleep Industry Sh.p.k. rekomandon që gjithmonë të mbani një kopje të dokumenteve në lidhje me blerjen, si porosia, fatura, fletëdorëzimi etj.

Sleep Industry Sh.p.k. është përgjegjës ndaj Konsumatorëve për çdo mungesë konformiteti që ndodh brenda afatit prej 2 (dy) vitesh nga dorëzimi i mallrave. Konsumatori humb të drejtën e garancisë nëse nuk raporton mungesën e konformitetit brenda 2 (dy) muajve nga zbulimi. Ankesa duhet të bëhet me letër rekomande me konfirmimin e marrjes dërguar në Slep Industry Sh.p.k. , Rruga Mikpritja Durrsake, Nr 5, 2007, Shkozet, Durres. Në çdo rast, veprimi që synon të vërtetojë mungesën e konformitetit është i parashkruar pas 26 (njëzet e gjashtë) muajsh nga dorëzimi i mallrave.

Sleep Industry Sh.p.k. do të marrë dorëzimin e produktit me defekt për të verifikuar nëse mosfunksionimi varet ose jo nga mungesa e konformitetit. Në veçanti: (i) për defektet që shfaqen në 6 (gjashtë) muajt e parë nga data e dorëzimit të produktit, verifikimi është gjithmonë përgjegjësi e Sleep Industry Sh.p.k. , pasi supozohet se këto defekte ekzistojnë që nga momenti i dorëzimit;

(ii) pas gjashtë muajsh nga dorëzimi, vetëm në rast se mosfunksionimi nuk varet nga mungesa e konformitetit, Sleep Industry Sh.p.k. rezervon të drejtën t’i kërkojë Konsumatorit rimbursimin e kostos – e cila do të tregohet paraprakisht – e shkaktuar për inspektimin.

Konsumatori mund të kërkojë, me zgjedhjen e tij dhe pa bërë asnjë shpenzim, riparimin ose zëvendësimin, përveç rasteve kur zgjidhja e kërkuar është objektivisht e pamundur ose tepër e shtrenjtë në krahasim me tjetrin. Njëri nga dy mjetet juridike konsiderohet tepër i rëndë nëse i imponon shitësit shpenzime të paarsyeshme në krahasim me tjetrin, duke marrë parasysh:
a) vlerën që do të kishte mallrat nëse nuk do të kishte mungesë konformiteti;
b) shkallën e mungesës së konformitetit;
c) mundësinë që mjeti alternativ të kryhet pa shqetësime të konsiderueshme për konsumatorin.

RIPARIMET OSE ZËVENDËSIMET DO TË KRYHEN BRENDA NJË PERIUDHE TË ARSYESHME TË KËRKESËS

Konsumatori mund të kërkojë, sipas zgjedhjes së tij, uljen e duhur të çmimit ose zgjidhjen e kontratës kur ndodh një nga situatat e mëposhtme:
a) riparimi dhe zëvendësimi janë të pamundura ose tepër të shtrenjta;
b) Sleep Industry dështon të riparojë ose zëvendësojë mallrat brenda një kohe të arsyeshme;
c) zëvendësimi ose riparimi i kryer më parë i ka shkaktuar Konsumatorit shqetësim të konsiderueshëm.

Kontaktet. Pyetje, ankesa, komente dhe kontakte shërbimi
Të gjitha komunikimet mund të dërgohen me e-mail në adresën e-mail info@sleepindustry.eu

KUFIZIMI I PËRDORIMIT DHE TË DREJTAT E PRONËSISË INTELEKTUALE

Të gjitha markat, emrat e produkteve dhe emrat tregtarë të përdorur në këtë faqe mbulohen nga të drejtat e pronësisë. Përdoruesi nuk është i autorizuar të përdorë ose riprodhojë marka, emra dhe emërtime të tilla tregtare, pasi kjo mund të përbëjë shkelje të të drejtave të pronarëve përkatës. Dizajni, organizimi i funksioneve, teksteve, dokumenteve, d.m.th videot dhe të gjitha materialet e tjera në sit janë të mbrojtura nga e drejta e autorit nga Sleep Industry ose furnizuesit e tij. Përdoruesi është i autorizuar të kopjojë dhe printojë në mënyrë elektronike pjesë të Faqes vetëm në masën e nevojshme për të bërë një porosi. Përdoruesi nuk është i autorizuar të bëjë ndonjë përdorim tjetër të informacionit dhe materialeve në Sajt, duke përfshirë riprodhimin, modifikimin, shpërndarjen ose (ri)publikimin për qëllime të ndryshme nga ato të treguara më sipër. Përdoruesi që dëshiron të përdorë materiale dhe informacione në Sajtit është i detyruar të marrë autorizim paraprak nga Sleep Industry Sh.p.k.

PËRDORIMI I INFORMACIONIT DHE SUGJERIMEVE TUAJA NË LIDHJE ME SAJTIN

Sleep Industry Sh.p.k. rezervon të drejtën të përdorë, sipas gjykimit të tij dhe pa njohur asnjë shpërblim ose kredi, çdo material, informacion, sugjerim dhe koment që Përdoruesit i dërgojnë, gjithashtu në lidhje me sajtin ose mënyrën në të cilën Sleep Industry kryen aktivitetet e saj. Megjithatë, përdorimi i informacionit nga Sleep Industry Sh.p.k. me të cilin mund të identifikohen Përdoruesit (si emri, adresa, numri i sigurimeve shoqërore dhe numri i telefonit) i nënshtrohet Politikës së Privatësisë së Sajtit (shih nenin 17 më poshtë).

Përdorimi i sugjerimeve që i bëni Sleep Industry Sh.p.k. në lidhje me produkte, veçori ose procese të reja Sleep Industry Sh.p.k. ka të drejtë të mbajë materialin e përcjellë, të bëjë kopje dhe ta mbajë në arkivat e tij.

POLITIKA E PRIVATËSISË

Privatësia e përdoruesit është jashtëzakonisht e rëndësishme për Sleep Industry Sh.p.k. ne duam të sigurohemi që ju jeni në dijeni të politikës sonë për këtë dhe se ju e miratoni mënyrën në të cilën ne mund t’i trajtojmë të dhënat tuaja personale. Politika jonë e privatësisë është e disponueshme për konsultim në sajtit tonë të internetit në faqen specifike të dedikuar.

LEGJISLACIONI NË FUQI DHE GJYKATA KOMPETENTE

Këto Terma dhe Kushte rregullohen ekskluzivisht nga ligji Shqiptar.

Pa cenuar dispozitat e nenit të Kodit të Konsumatorit në lidhje me proceset në të cilat një Konsumator është palë, Gjykata e Durres është kompetente për të vendosur për çdo mosmarrëveshje që mund të lindë në lidhje me këto Kushte të Përgjithshme.

TËRËSIA E MARRËVESHJES

Këto Kushte zëvendësojnë të gjitha kushtet e tjera të aplikuara më parë për ju.

Nëse ndonjë nga Termat dhe Kushtet shpallet të pavlefshme, të pavlefshme ose të pazbatueshme, termat dhe kushtet e tjera do të mbeten të vlefshme dhe pjesa e shpallur e pavlefshme dhe e pavlefshme do të mbetet në fuqi brenda kufijve të ligjit.

Në bazë të neneve të kodit civil, Përdoruesi deklaron se ka lexuar klauzolat e mëposhtme dhe i miraton ato në mënyrë specifike: “Saktësia e përmbajtjes”; “Kufizimi i përgjegjësisë”; “Legjislacioni në fuqi dhe gjykata kompetente”.

Sleep Industry