ISO 9001

Certifikata ISO 9001 është një certifikim ndërkombëtar për sistemin e menaxhimit të cilësisë në organizata. Kjo certifikatë tregon se një organizatë ka implementuar, zbatimin dhe menaxhimin e një sistemi të përshtatshëm të menaxhimit të cilësisë, bazuar në standardin ISO 9001.

Standardi ISO 9001 është një standard i përgjithshëm i menaxhimit të cilësisë që përcakton kërkesat themelore për një sistemi të menaxhimit të cilësisë në organizata. Përmes implementimit të standardeve të ISO 9001, organizatat synojnë të përmirësojnë performancën e tyre nëpërmjet proceseve të përmirësuara, kontrollit të cilësisë dhe përgjegjësisë ndaj klientëve.

Certifikata ISO 9001 verifikon se organizata ka implementuar dhe zbaton sistemin e menaxhimit të cilësisë në përputhje me kërkesat e standardit. Për të marrë këtë certifikatë, organizata kalon një proces vlerësimi nga një organizëm i akredituar i vlerësimit të pavarur, që vlerëson përputhshmërinë e sistemit të menaxhimit të cilësisë me standardin ISO 9001.

Certifikata ISO 9001 është e njohur globalisht dhe tregon përkushtimin e organizatës për përmirësimin e cilësisë dhe ofrimin e produkteve dhe shërbimeve të cilësisë së lartë.